REGULAMIN WYNAJMU STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „STUDIO MIŃSKA25”

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym „STUDIO MIŃSKA 25” jest firma KL Klaudia Grześkowiak, z siedzibą przy ul. Świteź 16/2, w Pile (64-920), numer NIP: 7642683323, w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
 2. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
 3. Studio może być wynajmowane również do innych celów takich jak: eventy, warsztaty, imprezy okolicznościowe, czy spotkania.
 4. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

§2

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z pełnym wyposażeniem studyjnym – sprzęt fotograficzny oraz aranżacja meblowa.
 2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami Wynajmującego i producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.
 4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, fotograf, itp.).
 5. Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu. W razie braku powyższych kwalifikacji ze strony Najemcy, Wynajmujący za dodatkową opłatą, ustaloną z Najemcą może wskazać osobę przeszkoloną w tym zakresie, pełniącą obowiązki asystenta. W przypadku braku akceptacji ze strony najemcy na włączenie do sesji asystenta, Wynajmujący ma prawo odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.
 6. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne.
 7. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, fotograf, itp.) według Cennika wynajmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.
 8. Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek szkody pośrednie i bezpośrednie powstałe po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z niewłaściwym wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też za następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.
 9. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu, piór, konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia 100 zł + VAT za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

§3

 1. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, zarówno wyrobów tytoniowych, jak i papierosów elektronicznych.
 2. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 3. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku, gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
 5. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
 6. Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie ich w Studio.
 7. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

§4

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto, wystawiamy faktury VAT.
 3. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
 4. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu pomiędzy 48-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
 5. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie tylko jeden raz, a koszty kolejnych zmian terminu ustalane będą indywidualnie

§5

 1. Rezerwacji studia można dokonać:
 2. Każda rezerwacja studia musi być potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową. W przeciwnym wypadku taka rezerwacja będzie nieważna.
 3. Płatność można dokonać jedynie poprzez opłacenie przelewu.
 4. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.
 5. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie
 6. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.
 7. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.
 8. Usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu studio, należy potwierdzić dokonując wpłaty zadatku w wysokości całej kwoty najmu (zgodnie z zamówioną rezerwacją) przelewem na konto bankowe, a w wyjątkowych wypadkach gotówką w studio przed terminem najmu (lub jak to zostało uzgodnione w korespondencji).
 9. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studia.
 10. Koszty najmu studia:
  a) 130zł netto – godzina najmu (60 minut)
  b) dla najmu trwającego więcej niż 10h obowiązuje zniżka za każdą kolejna rozpoczętą godzinę – 65zł/h netto
  c) 3h – minimalny czas najmu studia na cele sesji zdjęciowej
  d) 5h – minimalny czas najmu studia na cele eventu i warsztatów
  e) 10h – czas trwania dnia zdjęciowego
  f) koszt najmu studia na cele ekip firmowych ustalany jest indywidulanie
  g) w godzinach od 22 wieczorem do 8 rano cena za godzinę wzrasta o 50%, jednocześnie nie obowiązuje zmniejszona stawka godzinowa wspomniana w pkt. 10b
  h) w cenę najmu wliczony jest dostęp do 2 szt. Lamp błyskowych lub światła ciągłego, dostęp do pozostałych lamp płatny 100zł
  i) wszystkie podane ceny, są cenami netto, do których zostanie doliczony właściwy na dzień wystawienia faktury podatek VAT
 11. Opłaty dodatkowe ponoszone przez najemcę w przypadku rozszerzenia oferty podstawowej najmu:
  a) od 350zł – asystent fotografa (do 10h asysty)
  b) od 350zł – asystent oświetlenia (do 10h asysty)
  c) 45zł – opłata za 1 metr zużytego tła kartonowego
  d) 100zł – cena za sprzątanie w przypadku wykorzystania na sesji sztucznego śniegu, confetti, piór itd.
  e) 100zł – cena za sprzątanie w przypadku nie uprzątnięcia przez najemcę studia do stanu sprzed czasu najmu
 12. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego STUDIO MIŃSKA 25” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji niewywiązania się z jego postanowień.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 listopada 2020 roku. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez podawania przyczyny takich zmian.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Studia Mińska 25 poprzez serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest KL Klaudia Grześkowiak z siedzibą w Pile, ul. Świteź 16/2, 64-920 Piła, NIP: 7643683323.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • poprzez gromadzenie plików „cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.